Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan volgende modaliteiten en voorwaarden.

Algemeen
Deze modaliteiten en voorwaarden hebben betrekking op deze site en alle sites van Sfinx die aan deze site gelinkt zijn (samen “de sites” genoemd). Uw toegang tot of gebruik van één van deze sites wordt beschouwd als uw instemming met deze modaliteiten en voorwaarden. Gebruik deze sites niet als u zich niet akkoord kunt verklaren met deze modaliteiten en voorwaarden.

Geen garantie op volledigheid en juistheid
Alle informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via deze site beschikbaar zijn, (verder “de informatie” genoemd) worden verstrekt zonder enige verbintenis van Sfinx. De site geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op de sites. Evenmin garandeert Sfinx dat deze site of de server die hem beschikbaar maakt vrij zijn van computer “virussen” e.d.

De informatie op deze site kan onjuistheden bevatten en Sfinx kan de informatie op elk moment wijzigen, verbeteren en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Afstand van aansprakelijkheid
In geen geval zal Sfinx of contractanten aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomende uit het gebruik van de informatie of de onmogelijkheid tot toegang ertoe .

Links
Deze site kan links of referenties bevatten naar andere websites, maar Sfinx draagt geen verplichting of verantwoordelijkheid ten opzichte van de informatie die via zulke links of referentie wordt bekomen. U gaat akkoord om de informatie getoond door Sfinx op deze site noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren.

Gebruiksvoorwaarden
Bij het gebruik van de site verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht
De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken, zijn eigendom van Sfinx of van haar medecontractanten en zijn beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sfinx. Niets van wat op deze site staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende en licentie om enig intellectueel eigendomsrecht van Sfinx of een derde te gebruiken.

Commentaren en communicatie
Informatie die u aan Sfinx bezorgt in het kader van het gebruik van de website (via post, e-mail of op een andere manier) mag niet worden beschouwd als confidentieel. Sfinx zal niet verplicht zijn om zulke informatie confidentieel te houden noch zal Sfinx aansprakelijk zijn voor gebruik of onthulling ervan. Al deze informatie wordt voor zover wettelijk is toegestaan de exclusieve eigendom van Sfinx en mag zonder compensatie worden gebruikt voor om het even welk doel, commercieel of niet.

Door informatie over te maken, staat u Sfinx uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals marketing en reclame Sfinx zal de gegevens enkel mogen overmaken aan andere vennootschappen van de groep, doch niet aan andere derden. U heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en kan zich ten allen tijde kosteloos verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.

 

Sfinx bouw & coordinatie - Brusselsesteenweg 173 - 9050 Gent - BTW 0880.432.772